ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. P. Jong B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V.
b. De koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met P. Jong B.V.;
c. De overeenkomst: de tussen P. Jong B.V. en de koper gesloten overeenkomst;
d. De algemene voorwaarden: de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verkoop van zaken en goederen door P. Jong B.V., tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Zij hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
2.3 Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van P. Jong B.V., in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door de koper wordt aanvaard, heeft P. Jong B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende voorwaarden ten tijde van de aanbieding. P. Jong B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kostprijsbepalende factoren wijzigen.
3.4 Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1 Behoudens het hierna gestelde komt de overeenkomst met P. Jong B.V. tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door P. Jong B.V. op een in de branche gebruikelijke wijze.
4.2 Indien P. Jong B.V. dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag P. Jong B.V. bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

5.1 De prijzen worden bij acceptatie van de order vastgesteld.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen:
– gebaseerd op de geldende dagprijs, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen;
– gebaseerd op levering af bedrijf P. Jong B.V.;
– exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van laden en lossen, vervoer en verzekering, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek;
– exclusief emballage;
– vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
5.3 Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van de overeenkomst door of namens de koper zijn geheel voor rekening van de koper.

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

6.1 P. Jong B.V. is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van die hoeveelheid noodzaakt.
6.2 P. Jong B.V. is gehouden de koper van de overmacht situatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
6.3 a. Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van P.
Jong B.V.
b. Bij verzending door middel van eigen transportmiddel van P. Jong B.V.
geldt., in afwijking van het hiervoor onder 6.3.a. bepaalde, als plaats van levering de plaats van bestemming.
c. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde onder 6.3.a, als plaats van levering de plaats van vertrek van de ingeschakelde derden.
6.3 Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en dit door P. Jong B.V. is vermeld op de factuur of opdrachtbevestiging.
6.5 Door P. Jong B.V. aangegeven levertermijnen en – tijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. P. Jong B.V. is ook bij een overeengekomen uiterste termijn pas in verzuim nadat de koper haar in gebreke heeft gesteld. Een uiterste termijn wordt in redelijkheid verlengd indien er sprake is van omstandigheden die in de risicosfeer van de koper liggen of voor rekening van derden komen.
6.6 Indien de koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de koper. De bestelde producten staan ter zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.
6.7 Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar mening van P. Jong B.V. ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te voorkomen, is P. Jong B.V. gerechtigd de betreffende producten te verkopen.
6.8 De koper is verplicht het eventuele prijsverschil, ontstaan door een verkoop zoals genoemd in artikel 6.7, alsmede alle verdere kosten en schade vallende aan de zijde van P. Jong B.V., voor zijn rekening te nemen.
6.9 P. Jong B.V. behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. P. Jong B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit (opschortings)recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Wanneer door overmacht niet conform de overeenkomst kan worden geleverd, moet P. Jong B.V. dit de koper zo snel mogelijk per telefax, e-mail of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten.
7.2 P. Jong B.V. kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden dan wel de levering opschorten totdat de overmacht situatie ophoudt te bestaan, zonder daardoor schadeplichtig te worden jegens koper.
7.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop P. Jong B.V. geen invloed kan uitoefenen waardoor P. Jong B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, overmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand- bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor, extreme weersomstandigheden, verkeersomstandigheden of overheidsmaatregelen waaronder de overheidsmaatregelen in verband de coronacrisis of andere pandemie.

ARTIKEL 8. VERPAKKING

8.1 Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door P. Jong B.V. als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
8.3 Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (zoals onder meer: kartonnen dozen, containers, stapelwagen, etc.), die in eigendom blijven van P. Jong B.V., worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retour transport worden de koper separaat in rekening gebracht. Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik, plaatsvinden.
8.4 Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (zoals onder meer: stapelwagens en containers, etc.) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt P. Jong B.V. zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaats vindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en eventuele verdere schade veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.
8.5 Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden bij de koper in rekening gebracht.

ARTIKEL 9. RECLAMES EN KLACHTEN

9.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering en in ieder geval binnen 24 uur na de ontvangst van de producten aan P. Jong B.V. te worden gemeld. Een telefonische melding dient, binnen twee dagen na ontvangst van de producten, door de koper schriftelijk te zijn bevestigd.
Tevens dient door de koper c.q. de ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transport papieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten. Indien een en ander uitblijft, vervalt het klachtrecht van de koper.
9.2 Klachten betreffende niet zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan P. Jong B.V. te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij P. Jong B.V. schriftelijk te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
9.3 De klachten dienen tenminste te bevatten.
a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. Opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper afgekeurde producten identiek zijn.
9.4 P. Jong B.V. dient in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, alsmede tot herstel over te gaan. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
9.5 Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
9.6 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend bij P. Jong B.V.
9.7 Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij P. Jong B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
9.8 Indien een door koper ingediende klacht ongegrond is, dient koper de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 P. Jong B.V. is niet aansprakelijk voor door koper gelden schade, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van P. Jong B.V.
10.2 Gebreken ten aanzien van fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn, geven koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper P. Jong B.V. voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.
10.3 P. Jong B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade, omzetschade, verminderde goodwill, immateriële schade of enig andere gevolgschade van koper. Mocht P. Jong B.V. desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van P. Jong B.V. beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, exclusief BTW, ten aanzien van de levering waarop de schade betrekking heeft en gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van P. Jong B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
10.4 Indien P. Jong B.V. ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. onderhavige voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper haar ter zake volledig vrijwaren
10.5 Koper is verplicht zijn afnemers te wijzen op het feit dat de geleverde producten uitsluitend bedoeld zijn voor decoratiedoeleinden en niet geschikt zijn voor inwendig gebruik en dat bij verkeerd gebruik, consumptie of huidcontact tot schadelijke gevolgen kunnen leiden. P. Jong B.V. is jegens derden op geen enkele wijze aansprakelijk in verband met voornoemde gevolgen. Koper is gehouden P. Jong B.V. voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.
10.6 Indien P. Jong B.V. desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft P. Jong B.V. het recht van regres op koper. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door P. Jong B.V. te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10.7 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde vervalt elke aansprakelijkheid van P. Jong B.V. na verloop van 1 jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 11. BETALING

11.1 Betaling dient te geschieden door middel van storing of overmaking op een door de P. Jong B.V. aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum
11.2 Koper dient de facturen van P. Jong B.V. conform artikel 11.1 te voldoen zonder dat hem een beroep op, korting, opschorting of verrekening toekomt.
11.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is koper vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens P. Jong B.V. nodig zal zijn.
11.4 In geval van verzuim van koper is P. Jong B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
11.5 P. Jong B.V. is gerechtigd om bij verzuim van koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen, dan wel, wanneer deze hoger mocht zijn, de wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
11.6 De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal P. Jong B.V. schriftelijk mededeling doen van zijn correcte Btw-identificatienummer. Koper zal P. Jong B.V. voorts op eerste verzoek van P. Jong alle gegevens en bescheiden verschaffen die P. Jong B.V. nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. Koper vrijwaart P. Jong B.V. voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.
11.7 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook indien koper bij betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.
11.8 P. Jong B.V. is tevens gerechtigd om bij verzuim van koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
11.9 Koper is voorts gehouden om naast de hoofdvordering en de (handels)rente, alle buitengerechtelijke kosten van P. Jong B.V. te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot hetgeen volgens het Liquidatietarief is verschuldigd maar zullen omvatten de daadwerkelijk door P. Jong B.V. verschuldigde kosten die zijn verbonden aan de procedure, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD / VOORBEHOUDEN PANDRECHT

12.1 P. Jong B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de koper niet volledig betaald heeft en zolang de koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
12.2 Zolang koper de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is koper niet gerechtigd om de producten in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van de koper is de verkoop of gebruik in de normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. De koper is niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig zakelijk recht op te vestigen.
12.3 De koper is gehouden de producten afgezonderd te bewaren en te merken als zijnde geleverd door P. Jong B.V., bij gebreke waarvan het bewijsvermoeden aanwezig wordt geacht dat enige bij de koper aanwezige producten van de soort van P. Jong B.V., eigendom is van laatstgenoemde.
12.4 Bij de uitoefening van de rechten van P. Jong B.V. uit het eigendomsvoorbehoud zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen, op
straffe van een boete van 10% van de factuurwaarde per dag. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die P. Jong B.V. in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.
12.5 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens P. Jong B.V. tekort schiet of P. Jong B.V. goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichtingen zal tekortschieten, is P. Jong B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. Koper machtigt reeds nu voor alsdan P. Jong B.V. om de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden en deze producten feitelijk ook terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
12.6 Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten wil vestigen of doen gelden, is de koper verplicht P. Jong B.V. hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
12.7 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom op de koper zijn overgegaan behoudt P. Jong B.V. zich nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van al hetgeen zij van de koper te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook. De in dit artikel opgenomen bevoegdheid geldt ook voor de door P. Jong B.V. geleverde producten voor zover die zijn be- of verwerkt, waardoor P. Jong B.V. haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
12.8 De koper verleent aan P. Jong B.V. een vuistpandrecht op producten die door P. Jong B.V. in zijn macht zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen P. Jong B.V. van de koper heeft te vorderen.

ARTIKEL 13. RECHTSKEUZE / GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten met P. Jong B.V. worden beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen P. Jong B.V. en de koper worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij P. Jong B.V. het anders verkiest of op grond van regels van dwingend recht voorgeschreven is.