ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

voor de inkoop van roerende zaken

P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. P. Jong B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. Jong Export en
Groothandel van Bloemen B.V. die deze inkoopvoorwaarden als koper hanteert
b. De Leverancier: de wederpartij van P. Jong B.V.
c. De overeenkomst: de tussen P. Jong B.V. en de leverancier gesloten overeenkomst;
d. De algemene inkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden.
e. Partijen: P. Jong B.V. en de Leverancier

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende koop van zaken en goederen door P. Jong B.V., tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de algemene inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Afwijking van deze algemene inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Indien deze algemene inkoopvoorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijk inhoud over het algemeen wijzigt niet, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.
2.3 Eventueel door een Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Ook als een Leverancier algemene voorwaarden hanteert, hebben de algemene inkoopvoorwaarden van P. Jong B.V. steeds voorrang.
2.4 In geval één of meer bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijft de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Alsdan zal in de plaats van de nietige bepaling (een) bepaling(en) treden, die deze voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benader(t)(en), zonder aan nietigheid te lijden.
2.5 Verplichtingen tussen Partijen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de opdracht/overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van toepassing.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst volgend op een aanbod/offerte van een Leverancier komt tot stand op het moment van verzending van de schriftelijke acceptatie van het aanbod door P. Jong B.V. Indien P. Jong B.V. een order plaatst zonder dat daaraan een offerte van de Leverancier is voorafgegaan komt de overeenkomst tot stand indien de Leverancier de order ongewijzigd bevestigt, dan wel, bij uitblijven van een (schriftelijke) reactie, indien hij een begin maakt met de uitvoering van de order.
3.2 Ieder aanbod van de Leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend. Het kan door P. Jong B.V. worden aanvaard tot 60 dagen nadat het aanbod P. Jong B.V. heeft bereikt tenzij in het aanbod een andere termijn is opgenomen.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1 De overeengekomen prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. De prijs is gebaseerd op de door P. Jong B.V. aan te geven plaats van levering.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de prijs genoteerd in Euro’s en exclusief BTW.
4.3 P. Jong B.V. hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de zaken zijn goedgekeurd. P. Jong B.V. heeft het recht tot verrekening van een koopsom met iedere vordering die P. Jong B.V. op de Leverancier heeft, uit welke hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid daarvan.
4.4 De betaling door P. Jong B.V. voor de geleverde en goedgekeurde zaken ontslaat de Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.
4.5 Alle facturen van de Leverancier dienen te voldoen aan de bij of krachtens de daaraan door de Wet op de Omzetbelasting gestelde eisen.

ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

5.1 Levering op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen termijn van levering
is voor P. Jong B.V. van wezenlijke betekenis en geldt als vast of fataal. Indien de Leverancier op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn niet heeft geleverd is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.2 Eerdere levering dan op de overeengekomen leveringsdatum of termijn geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van P. Jong B.V. en leidt niet tot wijziging van een eventueel overeengekomen tijdstip van betaling.
5.3 Indien de Leverancier vermoedt dat hij niet of niet op het overeengekomen tijdstip kan leveren, dient hij P. Jong hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren, onder opgave van redenen.
5.4 Te laat geleverde zaken worden in beginsel niet meer door P. Jong B.V. geaccepteerd. P. Jong B.V. heeft echter steeds te zijner keuze het recht om alsnog (gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst te verlangen.
5.5 Te laat geleverde zaken die, ondanks ontbreken van uitdrukkelijke acceptatie, bij P. Jong B.V. zijn afgeleverd blijven voor rekening en risico van de Leverancier, totdat P. Jong B.V. de levering eventueel alsnog uitdrukkelijk accepteert. P. Jong B.V. kan naar eigen inzicht zaken al dan niet in koelcellen plaatsen; ieder daaraan gekoppeld risico blijft volledig voor de Leverancier. Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de te laat afgeleverde en geweigerde zaken bij P. Jong B.V. ophaalt of doet ophalen heeft P. Jong B.V. het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, dan wel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst (een gedeelte van) zijn schade te verhalen. De Leverancier zal op eerste verzoek van P. Jong B.V. diens overige schade vergoeden.
5.6 P. Jong B.V. heeft het recht te verlangen dat de levering wordt uitgesteld of dat in delen wordt geleverd. In geval van uitgestelde levering van de zaken op verzoek van P. Jong B.V. zal de Leverancier deze opslaan, deugdelijk afgescheiden en herkenbaar als bestemd voor P. Jong B.V., waarbij de eigendom van de zaken aan P. Jong B.V. is overgedragen. De opslag door de Leverancier geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier, met uitzondering van het risico van normale vermindering van de kwaliteit van de zaken, tenzij de kwaliteitsvermindering is te wijten aan het feit dat de Leverancier de zaken niet als goed huisvader had opgeslagen.

ARTIKEL 6. VERPAKKING

6.1 De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat te bereiken. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Leverancier verplicht de door hem aan te voeren zaken te sorteren, te beladen en te verpakken conform de productspecificaties zoals opgesteld door de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland), in het Nederlands en Engels in te zien op de website van de VBN (www.vbn.nl). De Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.

ARTIKEL 7. GARANTIE

7.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken de eigenschappen bezitten die normaliter van soortgelijke zaken van goede kwaliteit mogen worden verwacht, waaronder dat zij voldoen aan de ter zake door de overheid gestelde eisen (zoals fytosanitaire en milieueisen) en vergezeld zijn van de juiste vereiste documenten (zoals, indien van toepassing, een CITEScertificaat, een Fytocertificaat en/of een Plantenpaspoort) en dat de geleverde zaken vrij zijn van Neonicotinoïden en van andere verboden bestrijdingsmiddelen. Ten bewijze hiervan dient de Leverancier kopieën van de vereiste documenten gedurende de wettelijke termijn te bewaren en op eerste verzoek aan P. Jong B.V. te tonen.
7.2 De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken geen andere schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier, dan wel aan materialen kunnen veroorzaken, dan bij de productspecificatie of anderszins uitdrukkelijk door de Leverancier aangegeven. Voor zover de Leverancier geen, incomplete of onjuiste informatie heeft aangeleverd, dan wel de geleverde informatie naar het oordeel van P. Jong B.V. voor derden slecht toegankelijk is, vrijwaart de Leverancier P. Jong B.V. tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.
7.3 De Leverancier garandeert dat de geleverde zaak vrij is van iedere bijzondere last of beperking die P. Jong B.V. niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier vrijwaart P. Jong B.V. tegen iedere aanspraak ter zake.

ARTIKEL 8. KEURING

8.1 P. Jong B.V. is gerechtigd om zowel voorafgaand als na de levering de zaken te (doen) keuren.
8.2 Op verzoek van P. Jong B.V. dient de Leverancier P. Jong B.V. voorafgaand aan de levering in staat te stellen de te leveren zaken te (doen) keuren. Indien dat het geval is:
a. houdt de Leverancier de zaken op een zodanig tijdstip voor keuring gereed dat de overeengekomen levertijden kunnen worden nagekomen;
b. werkt de Leverancier, zonder kosten voor P. Jong B.V. , desverlangd aan de keuring mee en stelt een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van P. Jong B.V. , en
c. geschiedt de keuring, indien de Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.
8.3 P. Jong B.V. is gerechtigd de te leveren zaken af te keuren indien de te leveren zaken uitsluitend naar haar oordeel niet de eigenschappen bezitten die normaliter van soortgelijke zaken van goede kwaliteit mogen worden verwacht zoals omschreven in artikel 7.1. Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de levering de zaken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal P. Jong B.V. dit schriftelijk aan de Leverancier melden.
8.4 In geval van afkeuring van de zaken (tot 30 dagen na levering) gaan de eigendom en het risico van de afgekeurde zaken op De Leverancier over vanaf de datum van de dagtekening van de in artikel 8.3 bedoelde melding.
8.5 Onverminderd de bevoegdheid van P. Jong B.V. om bij afkeuring en/of weigering van de zaken, de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring gedeeltelijk of geheel te ontbinden heeft P. Jong B.V. het recht om te verlangen dat de leverancier binnen drie werkdagen zorgdraagt voor vervanging van de gebrekkige zaken. Indien de Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is P. Jong B.V. gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten uitvoeren voor rekening en risico van de Leverancier.
8.6 Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de afgekeurde en geweigerde zaken bij P. Jong B.V. ophaalt of doet ophalen heeft P. Jong B.V. het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, dan wel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst zijn schade te verhalen. Indien de opbrengst van de zaken niet toereikend is om de schade van P. Jong B.V. te dekken is de Leverancier gehouden op eerste verzoek van P. Jong B.V. het restant van de schade aan P. Jong B.V. te vergoeden, inclusief de extra kosten die P. Jong B.V. moet maken om zich van een vervangende levering te voorzien.
8.7 De levering is pas door P. Jong B.V. aanvaard, indien deze de zaken uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.
8.8 Het goedkeuren van de te leveren zaken door of namens P. Jong B.V. houdt geen erkenning van P. Jong B.V. in, dat de zaken voldoen aan de overeenkomstig artikel 7 gegeven garanties.
8.9 Het in de bovenstaande artikelen bepaalde laat overige rechten en vorderingen die P. Jong B.V. aan een tekortkoming van de Leverancier kan ontlenen onverlet.

ARTIKEL 9. TEKORTKOMING

9.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding, ontbinding of nakoming naar keuze van P. Jong B.V., is P. Jong B.V. gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 0,25% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 15% van het door P. Jong B.V. in verband met de levering te betalen bedrag.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

10.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschade en werkelijke (externe) kosten, die P. Jong B.V. en derden ten gevolgen van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad mocht lijden.
10.2 Voor zover het door Leverancier niet naleven van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, ten gevolge heeft dat P. Jong B.V. en/of hulppersonen en werknemer van P. Jong B.V. door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Leverancier P. Jong B.V.
10.3 Leverancier is volledig verantwoordelijk voor handelen en nalaten van zijn werknemers en hulppersonen, voor zover dat handelen of nalaten gerelateerd is of mede mogelijk gemaakt is door de (niet) uitvoering van de overeenkomst door of namens de Leverancier. Een en ander laat onverlet een eventuele rechtstreekse aansprakelijkheid van de betrokkenen jegens P. Jong B.V.
10.4 De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens P. Jong B.V. strekt zich ook uit over de schade die afnemers van P. Jong B.V. op grond van de in de bovenstaande artikelen genoemde schadeoorzaken mochten lijden, voor zover die afnemers hun schade bij P. Jong B.V. claimen.
10.5 P. Jong B.V. is jegens de Leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde hulppersonen slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van P. Jong B.V.
10.6 De leverancier heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden, behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien.

ARTIKEL 11. EXONERATIE/OVERMACHT

11.1 P. Jong B.V. is niet gehouden om de zaken die de Leverancier overeenkomstig de overeenkomst zal leveren af te nemen in het geval de afnemer van P. Jong B.V. ondanks contractuele afspraken met deze afnemer door bijzondere omstandigheden (o.a. Covid-19 en overmacht) plotselinge wijzigingen doorvoert waardoor P. Jong de zaken niet meer aan haar afnemer kan (door)leveren. P. Jong B.V. is dat in dat geval niet gehouden om enige schade van de Leverancier te vergoeden.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop P. Jong B.V. geen invloed kan uitoefenen waardoor P. Jong B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, overmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand- bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor, extreme weersomstandigheden, verkeersomstandigheden of overheidsmaatregelen waaronder de overheidsmaatregelen in verband de coronacrisis of andere pandemie.
11.3 In het geval sprake is van overmacht aan de zijde van P. Jong B.V. zoals onder artikel 11.2 is omschreven dan is P. Jong B.V. ook niet gehouden om de zaken van de Leverancier af te nemen. P. Jong B.V. is dat in dat geval niet gehouden om enige schade van de Leverancier te vergoeden.
11.4 Indien P. Jong zich op het bepaalde in dit artikel beroept, dient hij de Leverancier daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 In de navolgende gevallen wordt de leverancier geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft P. Jong B.V. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen, ongeacht haar verdere recht tot schadevergoeding
– de Leverancier een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
– de Leverancier meerdere keren gebrekkige zaken heeft geleverd en de zaken door P. Jong B.V. zijn afgekeurd;
– de Leverancier surseance van betaling dan wel zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan wel
onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; – op (een gedeelte van) de goederen van de Leverancier beslag wordt gelegd en/of
– indien de Leverancier (onderdelen van) zijn onderneming stillegt, liquideert of overdraagt aan een derde, wordt de Leverancier geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waardoor P. Jong B.V. het recht heeft om, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een enkele verklaring te ontbinden.
– fusie en/of van of door P. Jong B.V. en/of de Leverancier;
12.2 De Leverancier is gehouden de schade te vergoeden die P. Jong B.V. mocht lijden ten gevolge van ontbinding op grond van in het vorige artikel omschreven redenen.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle overeenkomsten met P. Jong B.V. worden beheerst door het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
13.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen P. Jong B.V. en de Leverancier worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij P. Jong B.V. het anders verkiest of op grond van regels van dwingend recht voorgeschreven is.